වෙහෙරහේන රජ මහා විහාරස්ථානයේ (බිනර පොහොය) සීල සමාදාන වැඩසටහන සහ බෞද්ධයා නාලිකාවේ නව ශාඛාව වීවෘත්ත කිරීම උත්සවය ද මිට සමගාමීව පැවැත්විනි…..

Live Stream – https://www.youtube.com/watch?v=JCym2kJ0jQ8
LIKE US – https://www.facebook.com/TheBuddhistTv
Web – http://www.thebuddhist.tv