2022 – 2023 වර්ෂ, ශ්‍රී සම්බෝධි මාසික සඟරාව

2021 වර්ෂය, ශ්‍රී සම්බෝධි මාසික සඟරාව

2020 වර්ෂය, ශ්‍රී සම්බෝධි මාසික සඟරාව

2019 වර්ෂය, ශ්‍රී සම්බෝධි මාසික සඟරාව

2018 වර්ෂය, ශ්‍රී සම්බෝධි මාසික සඟරාව

2017 වර්ෂය, ශ්‍රී සම්බෝධි මාසික සඟරාව

2016 වර්ෂය, ශ්‍රී සම්බෝධි මාසික සඟරාව