2020 වර්ෂය, ශ්‍රී සම්බෝධි මාසික සඟරාව

2019 වර්ෂය, ශ්‍රී සම්බෝධි මාසික සඟරාව

2018 වර්ෂය, ශ්‍රී සම්බෝධි මාසික සඟරාව

2017 වර්ෂය, ශ්‍රී සම්බෝධි මාසික සඟරාව

2016 වර්ෂය, ශ්‍රී සම්බෝධි මාසික සඟරාව