මංසන්දිය සහ විසිරි (වින්දනීය සිරි අසිරි රිද්මය) – සඟරාමය වැඩසටහන්