එලඹෙන 2016 දෙසැම්බර් 31 වනිදා සහ 2017 ජනවාරි 01 වනිදා පැවැත්වීමට නියමිත මිහින්තලා පුණ්‍ය මහෝත්සවයට සැදැහැති පිංවත් ඔබටත් දායක විය හැකියි…

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න : +94 11 4 942 607 – (ප්‍රජාසත්කාරක වැඩසටහන් අංශය)

LIKE US – https://www.facebook.com/TheBuddhistTv
Web – http://www.thebuddhist.tv