බෞද්ධයා මාධ්‍ය ජාලයේ 2017 වර්ෂයේ දින දර්ශනය අලවියෙන් ලැබෙන සියලු මුදල් නාරංවල ශ්‍රී සම්බෝධි ගුණරතන සදහම් සෙවනේ ඉදිකිමට නියමිත වකුගඩු රෝගීන් සඳහා වූ ප්‍රතිකාර මාධ්‍යස්ථානය සඳහා යෙදෙවේ… පිංකැමති ඔබටත් මේ සඳහා දින දර්ශනයක් මිලදිගැනීමෙන් දායක වියහැකිය.

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න : +94 11 4 343 610 – (සුසංදේශ ප්‍රවෘත්ති අංශය)

LIKE US – https://www.facebook.com/TheBuddhistTv
Web – http://www.thebuddhist.tv