ඓතිහාසික මිහින්තලා පුදබිමේ 1500 ක් මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් පිණ්ඩපාත දානමය පුණ්‍යකර්මයක් 2017-12-27 දින සිදු කෙරිණි. ඓතිහාසික මිහින්තලා රජමහා විහාරස්ථානයේ වසර 1600 යක ඉතිහාසය අරුත් ගන්වමින් මිහින්තලා ස්වභා උයනේ දී මෙම දානමය මහා පුණ්‍යකර්මය සිදු කෙරිණි….

Web – http://www.thebuddhist.tv
LIKE US – https://www.facebook.com/TheBuddhistTv