කොළඹ 07 ශ්‍රී සම්බෝධි විහාරය, බෞද්ධයා මාධ්‍ය ජාලය එක්ව ගරු සභාපති ගෞරව ශාස්ත්‍රවේදී දරණාගම කුසලධම්ම හිමිපාණන්ගේ අනුශාසනාවෙන් 70 වන වරටත් පැවැත්වූ දරු දිරි සහන ප්‍රජාසත්කාරක වැඩසටහන,
2016 දෙසැම්බර් මස 17-18 යන දෙදිනයන් හිදී ඇල්ල මදුරගම ප්‍රජාශාලා ක්‍රීඩාංගනයේ දී පැවැත්විනි.

(ජයාරූප) Photos – 70 වන වරටත් පැවැත්වූ දරු දිරි සහන ප්‍රජාසත්කාරක වැඩසටහන
LIKE US – https://www.facebook.com/TheBuddhistTv
Web – http://www.thebuddhist.tv