ජාතියේ මහා ගාන්ධර්වයාණෙනි…උදාර යුග පුරුෂයාණෙනි …
අපේකම සුරැකුමට
ගැයුමෙන් වැයුමෙන්
සත්සර මෙහෙයුමෙන්
ඔබ සිදුකල මෙහෙය අපරිමිතය
ඔබට උතුම් නිවන්සුව ලැබේවා….
Live Stream – https://www.youtube.com/watch?v=JCym2kJ0jQ8
LIKE US – https://www.facebook.com/TheBuddhistTv
Web – http://www.thebuddhist.tv