ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල ඉතිහාසයේ ප්‍රථමවරට සිදු වූ ඉතිහාසගත සිදූවීමක් අද ප්‍රතිඵල නිකුත් වීමක් සමඟම වාර්ථාවිය. ඒ හිමිනමක් උසස්පෙළ විභාගයේ කලා විශය ධාරාවෙන් දිවයිනේ ඉහළම ලකුණු ලබාගනිමින් ලංකාවේන්ම ප්‍රථමයා බවට පත්වීමයි.

Web – http://www.thebuddhist.tv
LIKE US – https://www.facebook.com/TheBuddhistTv