අපවත්වී වදාළ උඩරට අමරපුර මහා නිකායේ මහානායක අපවත්වී වදාළ තෙරිපැහැ සෝමානන්ද මහනාහිමියන්ගේ ශ්‍රී දේහය පිළිබද අදාහන පුජෝත්සවය 2016.11.21 වන දින කලල්ගොඩ අග්‍රාමාත්‍ය විද්‍යාල ක්‍රීඩාංගනයේ දී සිදුකෙරිණි.

Live Stream – https://www.youtube.com/watch?v=JCym2kJ0jQ8
LIKE US – https://www.facebook.com/TheBuddhistTv
Web – http://www.thebuddhist.tv